“แอน JKN” ทุ่ม 504 ล้านบาท เซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์

แอน จักรพงษ์ ซีอีโอ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ 17 รายการ จำนวน 504 ล้านบาท

วันนี้ (4 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การทำสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ภายใต้วงเงินงบประมาณประจำปี โดยระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณในการทำสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยจะเป็นการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เว็บหวยออนไลน์ เชื่อถือได้จากบุคคลซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้บริหารการใช้งบประมาณ เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการคัดเลือก เจรจาต่อรอง และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้บริษัท

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 บริษัทได้มีการทำสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์จำนวนทั้งสิ้น 504,390,568.74 บาท ซึ่งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป) แล้ว

ปรากฏว่ารายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.64 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุด ณ วันที่เข้าทำรายการ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันเข้าทำรายการครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 12.54 ทำให้ภายหลังจากการนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันเข้าทำรายการครั้งนี้แล้วจะมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 18.18

ดังนั้น รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจัดเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ทันทีเมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว

และจัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยจะจัดส่งพร้อมกับรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) รวมถึงลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกัน ความที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

สำหรับเซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของ เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป ในครั้งนี้นั้น เจเคเอ็น ได้เข้าทำสัญญาลิขสิทธิ์คอนเทนต์ จำนวน 17 รายการ จาก 9 ผู้ผลิต/ผู้ถือลิขสิทธิ์ เช่น NBCUniversal, CBS Studio International, BLUE ANT INTERNATIONAL LIMITED เป็นต้น โดยสิขสิทธิ์ทั้ง 17 รายการ มีประเทศที่ได้รับสิทธิ จำนวน 10 ประเทศคือ ประเทศไทย ลาว มาเลเซีย กัมพูชา พม่า เวียดนาม เกาหลีใต้ บรูไน ไต้หวัน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

admin